Propozycja

Czym jest mechanizm podzielonej płatności i kto musi z niego korzystać?

22 maj 2023, 17:22 Poniedziałek
Czym jest mechanizm podzielonej płatności i kto musi z niego korzystać? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Mechanizm podzielonej płatności to regulacja prawna której zadaniem jest przeciwdziałanie oszustwom podatkowym jak również zwiększenie transparentności transakcji w handlu online. Kto jest zobowiązany do korzystania z tego mechanizmu oraz jak go poprawnie używać? Odpowiedź na te pytania w dzisiejszym artykule Bizin.pl

Kto jest zobowiązany do używania mechanizmu podzielonej płatności? 

Zgodnie z art. 108a ust. 1a–1b ustawy o VAT przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy które udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy zobowiązani są zastosować mechanizm podzielonej płatności. Podatnik zobowiązany do wystawienia faktury z dopiskiem „mechanizm podzielonej płatności” musi przyjąć płatność w kwocie należności wynikającej z tego dokumentu z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, zapłata należności odbędzie się w systemie MPP. Oznacza to, że kwota netto wpłynie na rachunek rozliczeniowych sprzedawcy, natomiast kwota podatku VAT wpłynie na specjalny rachunek VAT sprzedawcy, służący wyłącznie do rozliczenia z budżetem należności podatkowych. W takiej sytuacji sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”.

Rachunek bankowy dla mechanizmu podzielonej płatności

Zgodnie z ustawą VAT podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi, które wymienione są w załączniku nr 15 do ustawy, a także podatnicy, którzy je nabywają, są obowiązani posiadać specjalny rachunek rozliczeniowy, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzony w walucie polskiej.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Sankcje za naruszenie zasad mechanizmu podzielonej płatności

Wobec nabywcy, który dokonuje płatności za otrzymany towar lub wykonaną usługę z pominięciem zasad mechanizmu podzielonej płatności, przewidziane zostały sankcje podatkowe. W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem mechanizmu, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe, nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego. 

Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz. Dzieje się tak, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby tak przypuszczać, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami. W szczególności, jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

Powyższego przepisu nie stosuje się:

  • do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15.000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej;
  • do nabycia towarów, za które podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Solidarna odpowiedzialność kupującego ze sprzedawcą za podatek VAT dotyczy jedynie tych transakcji, których wartość jest niższa niż 15 000 zł. Jeżeli nabywca chce uniknąć tej odpowiedzialności powinien skorzystać z dobrowolnego mechanizmu podzielonej płatności.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl