Promocja

Czy możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w walucie obcej?

18 listopad 2019, 15:07 Poniedziałek
Czy możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w walucie obcej? limit_size

W obrocie gospodarczym coraz popularniejsza staje się sprzedaż między kontrahentami w walucie obcej. Wiąże się to z tym, że coraz więcej faktur wystawianych jest w obcych walutach. Od wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności jest on coraz częściej stosowaną formą płatności. Czy zatem możliwe jest płacenie split payment w walucie obcej?

Obowiązek przeliczania faktur w obcej walucie na polskie złote

Każda faktura sprzedaży zgodnie z artykułem 106 ustawy o podatku od towarów i usług wystawiona przez dostawcę krajowego w walucie obcej powinna posiadać przeliczony podatek VAT na polskie złotówki. Przeliczenia takiego trzeba dokonać po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury lub daty sprzedaży w zależności od tego, która data jest wcześniejsza lub po opublikowanym przez Europejski Bank Centralny kursie na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Jeśli na fakturze znajdowała się inna waluta niż euro, przeliczenia dokonuje się na podstawie kursu wymiany względem euro.

Wyjątkiem od tej reguły są transakcje WDT (Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towaru), w przypadku których przeliczenia na polskie złote dokonuje się po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia faktury.
Przedsiębiorca, który otrzymał fakturę zakupu od dostawcy krajowego w obcej walucie bez przeliczonego podatku VAT, nie może go odliczyć. Faktura która nie zawiera elementów wykazanych w wyżej wymienionym artykule ustawy o VAT, jest wadliwa i od takiej nie można odliczyć podatku VAT. W związku tym konieczne jest zwrócenie się do sprzedawcy o wystawienie noty korygującej.

Czy split payment w obcej walucie jest możliwy?

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Krajowej Informacji Skarbowej Mechanizm podzielonej płatności (link znajduje się tutaj) w przypadku gdy nabywca otrzyma fakturę w walucie obcej i chce dokonać split payment, ma do tego prawo. Wówczas płatności dokonuje z zastosowaniem dwóch przelewów:

  • przelew środków w kwocie netto w walucie obcej za pomocą zwykłego przelewu środków
  • przelew środków za pomocą komunikatu przelewu w kwocie VAT przeliczonej na PLN

Zgodnie z tym, aby wykonać split payment w walucie obcej, trzeba posłużyć się komunikatem przelewu. Aby prawidłowo go zlecić, należy wskazać:

  • rachunek rozliczeniowy sprzedawcy (rozliczeniowy, nie rachunek VAT)
  • typ identyfikatora, np. NIP, i jego numer
  • kwotę brutto – wskazujemy podatek VAT z faktury (w PLN) – dzięki temu zostanie przelany tylko podatek VAT na rachunek VAT kontrahenta
  • kwotę podatku VAT – wskazujemy podatek VAT z faktury (w PLN);
  • numer faktury VAT, której dotyczy przelew środków.

Natomiast wartość netto z faktury podatnik zleca standardowym przelewem z banku.

Podsumowując, możliwe jest zlecenie płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności w walucie obcej, jednak wymaga to zlecenia dwóch różnych przelewów.

Opinie naszych klientów

36 608
zadowolonych
klientów

BizIn.pl