Promocja

Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 roku

17 marzec 2020, 15:00 Wtorek
Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia 2020 roku limit_size

Z dniem 1 listopada 2019 roku weszły w życie przepisy wprowadzające nową matrycę stawek VAT, przy czym jej stosowanie będzie możliwe dopiero od 1 kwietnia 2020 roku. Z pomocą tej matrycy podatnicy mogą wybierać właściwą stawkę VAT dla sprzedanego towaru czy usługi. 

Nowa matryca stawek VAT 

Zmiana przepisów dotyczących matrycy stawek VAT  ta była podyktowana Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87  w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

Nowa matryca VAT określana jako Nomenklatura scalona (CN) jest usystematyzowanym wykazem towarów, za pomocą którego możliwe będzie sklasyfikowanie towarów na potrzeby obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego. Nomenklatura dostępna jest w Przeglądarce Taryfowej zamieszczonej na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Znajomość nowej matrycy VAT będzie konieczna aby stwierdzić:

 • czy jest możliwe zastosowanie zwolnienia z VATczy jest konieczny
 • split payment
 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla danych towarów
 • czy jest możliwe zastosowanie zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej

Stosowanie kodów CN na fakturze

Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT faktura powinna zawierać co najmniej:

 • datę wystawienia
 • kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje
 • imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku
 • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
 • datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto)
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, jeżeli nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto
 • wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto)
 • stawkę podatku
 • sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku
 • kwotę należności ogółem

Dane określone w ustawie o VAT nie obejmują kodu CN jako obowiązkowego elementu. Podatnicy mogą zatem zamieścić kody CN na fakturze z własnej woli, jako że niewątpliwie pozwoli to nabywcy zweryfikować zastosowaną przez sprzedawcę stawkę VAT.

Opinie naszych klientów

36 997
zadowolonych
klientów

BizIn.pl