Propozycja

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej Kielce Naturalnie

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Geonaturę Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest jednostka budżetowa Gminy Kielce Geonatura Kielce, ul. Daleszycka 21, 25-202 Kielce  (zwana dalej „Administratorem”)
 3. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych można skontaktować się  z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@geonatura-kielce.pl, tel. 41 367 68 00,
 4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpipo zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w Aplikacji.
 6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w Regulaminie.

§ 2 Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie (zwane dalej „dane zbierane automatycznie”).
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy, jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

§3 Zbieranie danych osobowych

 1. W trakcie rejestracji w Aplikacji i korzystania z Aplikacji, Administrator może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Dane osobowe Użytkownika zbierane w sposób określony w ust. 1 powyżej obejmują m.in.: nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, dane lokalizacyjne (GPS).

§4 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zebrane dane osobowe Użytkownika będą wykorzystywane przez Administratora celem dostarczenia wybranej przez Użytkownika usługi.

§5 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 b  w/w rozporządzenia,
 3. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 5. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych dla firmy prowadzącej nadzór techniczny nad aplikacją, czyli 2P-INFO Sp. z o.o.z siedzibą w Kielcach, ul. Chałubińskiego 42 p. 18, 25-619 Kielce, NIP: 9591975955 w celu prawidłowego działania aplikacji

§7 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl