Propozycja

Odzyskiwanie pieniędzy od dłużnika w pytaniach i odpowiedziach

Kto realizuje usługę odzyskiwania pieniędzy?

Profesjonalną windykację należności realizuje Kaczmarski Inkasso Sp. j. – lider rynku, który od ponad 25 lat obsługuje wierzytelności korporacji oraz małych i średnich firm. Odzyskiwaniem Twoich pieniędzy będzie zajmować się indywidualnie jeden z ponad 100 wykwalifikowanych negocjatorów.

Jak zawieram umowę na odzyskiwanie pieniędzy?

Umowa zawierana jest online podczas zlecania do windykacji pierwszej faktury w aplikacji Bizin.pl Umowa jest bezpłatna i zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w każdym momencie. Umowa zawierana jest z Kaczmarski Group Sp. j. (podwykonawcą usługi odzyskiwania należności jest Kaczmarski Inkasso Sp. j.). Umowa pozwala każdą kolejną fakturę zlecać do windykacji kilkoma kliknięciami w Bizin.pl

Jak obliczana jest prowizja?

Zlecenie odzyskania pieniędzy w Bizin.pl nie wymaga opłacenia jakichkolwiek opłat wstępnych. Prowizję zapłacisz jedynie od odzyskanych dla Ciebie pieniędzy. Im szybciej zlecisz windykację – tym mniejsza będzie prowizja. Wynika to z faktu, że im dłużej po terminie płatności – tym proces odzyskiwania należności jest trudniejszy.

Procentowe koszty prowizji zostały szczegółowo przedstawione w cenniku:

WiNDYKACJA NA KOSZT DŁUŻNIKA

Kwota wierzytelności

Wynagrodzenie prowizyjne
(naliczane po zaspokojeniu roszczenia)

Do 30 dni
po terminie

31 – 180 dni
po terminie

181 – 365 dni
po terminie

Powyżej 365 dni
po terminie

>50 000,00 PLN

2%

4%

6%

8%

10 000,01 PLN – 50 000,00 PLN

4%

6%

8%

10%

≤10 000,00 PLN

6%

8%

10%

12%

 1. Minimalna wysokość wynagrodzenia prowizyjnego wynosi 50,00 PLN.
 2. Dla zleceń przedawnionych lub starszych niż 730 dni wynagrodzenie prowizyjne wynosi 18%.
 3. Za podstawę do określenia wynagrodzenia prowizyjnego przyjmuje się najstarszą wierzytelność w Zleceniu.
 4. Wynagrodzenie prowizyjne wyrażone jest w wartości netto, do której należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 5. Kosztami odzyskiwania należności może zostać obciążony dłużnik zgodnie z art. 10 Ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Decyzję o obciążeniu dłużnika kosztami dochodzenia należności podejmuje każdorazowo Klient. Podstawą obciążenia dłużnika kosztami dochodzenia należności jest zapłata faktury VAT wystawionej Klientowi przez KG tytułem wynagrodzenia prowizyjnego. Jeżeli dłużnik nie ureguluje kosztów dochodzenia należności, Klient może przekazać KI jako podwykonawcy KG do obsługi zlecenie ich windykacji. Obsługa zlecenia windykacji kosztów dochodzenia należności jest bezpłatna. W przypadku, gdy wartość kosztów dochodzenia należności (prowizji) jest równa lub mniejsza od kwoty 500 zł, proces ich windykacji rozpoczyna się automatycznie, trwa 30 dni i jest realizowany na etapie polubownym. W przypadku, gdy wartość prowizji jest wyższa niż 500 zł windykacja kosztów prowizji rozpoczyna się na wniosek wierzyciela, trwa 60 dni i może być bezpłatnie prowadzona także na etapie postępowania sądowo-egzekucyjnego.

W jaki sposób mogę odzyskać od dłużnika poniesione koszty prowizji?

Możliwość obciążenia dłużnika kosztami windykacji reguluje Ustawa z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013, poz. 403). Jest w niej mowa o dwóch rodzajach kosztów, jakich można dochodzić od kontrahenta, który nie spłacił swojego zobowiązania w terminie:

1. stała rekompensata, która przysługuje każdemu przedsiębiorcy, który nie otrzymał w wyznaczonym terminie zapłaty od innego przedsiębiorcy. Rekompensata przysługuje wierzycielowi już od pierwszego dnia po terminie płatności. Jej wysokość jest uzależniona od kwoty zobowiązania:

 • 40 euro – gdy wartość zobowiązania nie przekracza 5 000 złotych;
 • 70 euro – gdy wartość zobowiązania jest wyższa niż 5 000 złotych, ale niższa
  niż 50 000 złotych;
 • 100 euro – gdy wartość zobowiązania jest równa lub wyższa niż 50 000 złotych;

2. oprócz powyższej rekompensaty wierzycielowi przysługuje zwrot w uzasadnionej wysokości poniesionego kosztu odzyskiwania należności (może nim być np. faktura prowizyjna od Kaczmarski Group).

Po opłaceniu faktury prowizyjnej należy wysłać dłużnikowi notę obciążeniową na jej równowartość. Na podstawie noty dłużnik ma obowiązek zwrócić wierzycielowi poniesioną prowizję. Jeśli tego nie zrobi – Kaczmarski Inkasso bezpłatnie przeprowadzi jej windykację lub w razie konieczności również bezpłatnie skieruję sprawę na drogę postępowania sądowo-egzekucyjnego.

Jakie faktury mogę zlecać do windykacji?

Do windykacji w Bizin.pl możesz zlecić fakturę, która:

 • jest fakturą VAT;
 • jej płatnikiem jest firma z Polski (z kompletem danych adresowych);
 • forma jej płatności to przelew;
 • jest minimum 1 dzień po terminie płatności.

Jeżeli nie wiesz, czy Twoja faktura spełnia warunki przekazania do windykacji – zadzwoń pod numer: 71 82 70 810

Jak przebiega proces odzyskiwania pieniędzy?

Kaczmarski Inkasso realizuje proces odzyskiwania pieniędzy na etapie polubownym. Celem działań polubownych jest zmotywowanie dłużnika do dobrowolnej spłaty należności i powrót do terminowych płatności w przyszłej współpracy z wierzycielem. Podstawowym instrumentem stosowanym na tym etapie są negocjacje realizowane przez wykwalifikowany zespół poprzez kontakt drogą telefoniczną, pocztową i elektroniczną, a także w uzasadnionych przypadkach poprzez bezpośrednie spotkania negocjatorów terenowych z dłużnikiem. Dodatkowymi narzędziami, które mogą zostać wykorzystane w procesie odzyskania pieniędzy są: wpis dłużnika do KRD BIG SA, upublicznienie długu na giełdzie wierzytelności oraz pozycjonowanie oferty sprzedaży długu w wyszukiwarce Google.

Proces odzyskiwania pieniędzy trwa maksymalnie 90 dni i kończy się spłatą zadłużenia lub rekomendacją dalszych działań na etapie sądowo-egzekucyjnym.

Jak wygląda procedura dopisania dłużnika do KRD BIG SA?

W procesie windykacji Kaczmarski Inkasso dopisuje dłużnika do Krajowego Rejestru Długów. Jest to jedno z najskuteczniejszych narzędzi windykacyjnych. Informacje o konsekwencjach, jakie niesie za sobą wpis do KRD pojawiają się w negocjacjach z dłużnikiem od początku procesu odzyskiwania pieniędzy – w rozmowach telefonicznych, wysyłanych wezwaniach do zapłaty i SMS-ach. Do dłużnika trafia komunikat, że skutkiem wpisu może być ograniczenie możliwości korzystania z usług finansowych (leasingu, kredytu), płacenia z odroczonym terminem lub pozyskiwania kolejnych klientów.

Warunki dopisania do KRD BIG SA dłużnika-przedsiębiorcy:

 • kwota zobowiązania wynosi co najmniej 500 zł brutto;
 • minęło co najmniej 30 dni od terminu płatności zobowiązania;
 • minął co najmniej miesiąc od wysłania do dłużnika listem poleconym wezwania
 • do zapłaty z informacją o możliwości dopisanie do KRD BIG SA.

Kaczmarski Inkasso dba o zachowanie wszelkich procedur związanych z wpisem dłużnika do KRD, a następnie z jego aktualizacją oraz ostatecznie usunięciem po spłacie zadłużenia.

Gdzie trafiają pieniądze odzyskane od dłużnika?

Wszystkie wpłaty dokonane przez dłużnika na poczet zleconego do windykacji zobowiązania trafiają bezpośrednio na Twój rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej w aplikacji Bizin.pl

Więcej na temat procedury: Odzyskaj swoje pieniądze

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl