Propozycja
Regulamin promocji "Zostań Partnerem" limit_size

REGULAMIN PROMOCJI

"ZOSTAŃ PARTNEREM"

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji „Zostań partnerem” przeprowadzanej na stronach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: https://www.bizin.pl zwanego dalej „Serwisem”.
 2. Organizatorem promocji jest BIZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (25-413) przy 
  ul. Domaniówka 5 lok. 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000341341, posiadająca nr NIP: 657-28-39-511, REGON: 260343164, będąca właścicielem Serwisu (dalej „Organizator”).
 3. Promocja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych posiadających zdolność do czynności prawnych, które posiadają strony internetowe o tematyce biznesowej oraz konto w Serwisie (dalej „Uczestnik”).

§ 2 Warunki promocji

 1. Aby wziąć udział w promocji należy polecić osobom trzecim usługi świadczone przez Organizatora.
 2. Promocja dostępna jest dla Uczestników posiadających indywidualne konto w Serwisie.
 3. Każdy Uczestnik posiada indywidualny kod partnera. Kod partnera dostępny jest w profilu Uczestnika „Moje konto” w zakładce „Program partnerski”.
 4. Aby polecić osobie trzeciej usługi świadczone przez Organizatora, należy przesłać jej link do Serwisu za pośrednictwem Serwisu lub w dowolny, inny sposób, wraz z kodem partnera.
 5. Nowy Użytkownik podczas rejestracji w Serwisie podaje swoje dane służące rejestracji oraz kod partnera, jaki otrzymał od Uczestnika polecającego.
 6. Skuteczna rejestracja nowego Uczestnika z podaniem kodu partnera skutkuje udziałem Uczestnika polecającego i nowego Uczestnika w programie partnerskim.
 7. Z chwilą rejestracji nowego Uczestnika zostaje mu automatycznie doliczona odpowiednia ilość punktów w programie partnerskim. Ilość punktów przyznawanych Uczestnikowi jest zależna od wysokości abonamentu, z jakiego korzysta nowy Uczestnik.
 8. Za każdą opłatę abonamentu przez nowego Uczestnika otrzymuje on dodatkowe punkty w programie partnerskim. Ilość punktów przyznawanych nowemu Uczestnikowi jest zależna od wysokości abonamentu, jaki opłacił nowy Uczestnik i jest wyrażona w stosunku procentowym, zgodnie z tabelą, o której mowa w § 2 ust. 7 powyżej.
 9. Za każdą wpłatę abonamentu przez nowego Uczestnika, Uczestnik polecający otrzymuje punkty w programie partnerskim. Ilość punktów przyznawanych Uczestnikowi polecającemu jest zależna od wysokości abonamentu, jaki opłacił nowy Uczestnik i jest wyrażona w stosunku procentowym, zgodnie z tabelą, o której mowa w § 2 ust. 7 powyżej.
 10. Za pomocą punktów zebranych w programie partnerskim Uczestnik może opłacać usługi świadczone przez Operatora za pośrednictwem Serwisu. W takim przypadku, wartość należności za wybraną usługę zostaje pomniejszona o wartość punktów, jakimi Uczestnik dysponuje.
 11. W nawiązaniu do treści § 2 ust. 10 powyżej, wartość należności za wybraną usługę zostaje pomniejszona o punkty w następującym stosunku: 1 złoty = 1 punktów. Nie jest możliwa zamiana punktów na ekwiwalent pieniężny.
 12. Zdobyte w ramach programu partnerskiego punkty nie tracą ważności a czas naliczania premii jest nieograniczony.
 13. Ilość osób, jakim Uczestnik polecający może polecić Serwis jest nieograniczona. Każda rejestracja nowego Uczestnika z użyciem kodu partnera skutkuje doliczeniem odpowiedniej ilości punktów w stosunku do nowego Uczestnika oraz Uczestnika polecającego.

§ 3 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika, że pomimo spełnionych przez niego wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, nie otrzymał on należnych świadczeń, Uczestnik uprawniony jest do złożenia wobec Organizatora reklamacji w terminie 14 dni na adres poczty elektronicznej: biuro@bizin.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać sporządzone w sposób jasny i przejrzysty oraz określać zakres żądań wobec Organizatora.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od ich otrzymania.
 4. W razie niekompletności lub niejasności uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą i jej uzupełnienie.
 5. Nieustosunkowanie się przez Organizatora do prawidłowo złożonej reklamacji w terminie 30 dni od jej złożenia jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.
 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostaje powiadomiony na podany adres poczty elektronicznej.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym https://www.bizin.pl, umożliwiającej jego pobieranie oraz drukowanie.
 2. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów wynikających z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, Strony będą dążyły do ich rozstrzygania w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem 14 dni od ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

Opinie naszych klientów

46 588
zadowolonych
klientów

BizIn.pl