Propozycja

Refakturowanie - to warto wiedzieć

16 maj 2024, 12:15 Czwartek
Refakturowanie - to warto wiedzieć limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Refakturowanie jest obecnie bardzo popularną praktyką gospodarczą wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W dzisiejszym artykule Bizin.pl przedstawimy na czym polega refakturowanie oraz jak odbywa się jego rozliczenie podatkowe. 

Czym jest refakturowanie

Refakturowanie polega na  przeniesieniu kosztów na podmiot, który faktycznie korzysta z usługi. Mamy z nim do czynienia wówczas, gdy podatnik działa we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. 

Marża

Podczas refakturowania na fakturze muszą znajdować się takie kwoty, jakie zostały umieszczone na fakturze pierwotnej. Pośrednik nie może naliczać marży, pośrednicząc w transakcjach pomiędzy dostawcą usługi a jej finalnym odbiorcą.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Powstanie obowiązku podatkowego VAT

Co do zasady obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Datą powstania obowiązku podatkowego w sytuacji refakturowania jest data zakończenia wykonania usługi. Zdarzają się jednak także opinie, zgodnie z którymi moment ten jest równoznaczny z datą wystawienia refaktury. 

Rozliczanie przychodu 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód powstaje w chwili wykonania usługi lub jej części, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub otrzymania należności.

Jeśli jednak strony zawarły porozumienie, że dana usługa rozliczana jest w okresach rozliczeniowych, wówczas za datę powstania przychodu uznaję się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Czas trwania tego okresu ustala się w umowie lub na fakturze. Jednak rozliczenie usługi w ramach refaktury nie powinno zdarzać się rzadziej niż raz w roku.

Natomiast, gdy okres rozliczeniowy nie został określony, to za dzień powstania przychodu z refaktury uznaje się dzień jej wystawienia. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zapłata za usługę została uregulowana przed dniem wystawienia refaktury. W takim przypadku przychód powstaje w dniu uregulowania należności.

Rozliczanie kosztu 

Przepisy nie określają precyzyjnie, jak należy podejść do kwestii refakturowania kosztów. Większość interpretacji stwierdza, że koszty podlegające refakturowaniu stanowią koszty nie związane bezpośrednio z przychodami. W związku z tym są one zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Jednak wśród interpretacji pojawiają się również stanowiska zgodnie, z którymi refakturowane koszty stanowią koszty bezpośrednio związane z refakturowanymi przychodami.

Refaktura kosztów transportu

Refaktura kosztów transportu jest dokumentem wystawianym przez podmiot, który nabył usługę transportową, na rzecz podmiotu, który faktycznie korzysta z usługi. Refaktura jest wystawiana w wartości nienaruszonej, czyli w takiej wartości oraz formie, w jakiej podmiot refakturujący ją zakupił. W przypadku gdy ma miejsce refaktura usług transportu, należy zastosować stawkę VAT właściwą dla świadczonej usługi.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl