Promocja

Komu przysługuje dodatek stażowy?

23 luty 2021, 15:23 Wtorek
Komu przysługuje dodatek stażowy? limit_size

Dodatek stażowy jest dodatkiem obowiązkowo wypłacanym wszystkim pracownikom jednostek budżetowych po przepracowaniu określonego czasu. W przypadku pozostałych pracodawców jest to świadczenie nieobowiązkowe. W dzisiejszym artykule w Bizin.pl wyjaśniamy wszystko na temat dodatku stażowego. 

Komu przysługuje dodatek stażowy

Dodatek za przepracowanie określonego czasu pracy z mocy prawa wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej. Do pracowników tych zalicza się m.in.: nauczycieli, pracowników sądów i prokuratur, urzędników, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, pielęgniarki czy kolejarzy.

Jak obliczany jest dodatek stażowy

Wynagrodzenie urzędnika państwowego zależy od czynników takich jak zajmowane stanowisko, posiadane kwalifikacje czy okres zatrudnienia w urzędach państwowych. Dodatek w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego należy się za ponad pięcioletnią pracę w urzędach państwowych. Wzrasta on za każdy rok pracy o 1%. Nie może być jednak wyższy niż 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek za wysługę lat pracowników samorządowych wynosi 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Wzrasta on o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Dodatek stażowy dla nauczycieli, to regulacje dotyczące wypłaty tego dodatku zostały zawarte w Karcie Nauczyciela. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest już po czwartym roku pracy w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego po każdym roku. Podobnie jak w przypadku urzędników państwowych nie może on przekroczyć wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego. Kiedy nauczyciel jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole, okresy stażu pracy ustala się oddzielnie dla każdego z nich.

Dla pracowników spoza sfery budżetowej nie ma uregulowań prawnych dotyczących dodatku stażowego. Pracodawca sam może określić przepisy płacowe obowiązujące w danym zakładzie pracy i uznać bądź nie, że jednym ze składników wynagrodzenia może być dodatek za wysługę lat. Informacja taka powinna być zawarta w wewnętrznym regulaminie wynagradzania bądź w umowie o pracę.

Jak wypłacany jest dodatek stażowy

Dodatek stażowy zazwyczaj jest wypłacany razem z wynagrodzeniem zasadniczym. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za wysługę lat nastąpiło w trakcie miesiąca, to wypłata dodatku będzie obowiązywała od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do tego dodatku. Podobnie rzecz ma się z wypłatą wyższego dodatku, do którego pracownik nabył prawo. W przypadku, gdy uprawnienia do wyższego dodatku bądź do dodatku w ogóle nastąpiły na początku miesiąca, wówczas zostanie on wypłacony za dany miesiąc.

Dodatek za wysługę lat przysługuje za nieobecność w pracy z powodu choroby, opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny, jeżeli pracownik pobiera zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Dodatek stażowy nie zwiększa więc podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego jak również zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku opiekuńczego. Nie przysługuje jednak w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego i jest zazwyczaj wliczany do podstawy wymiaru tego zasiłku.

Opinie naszych klientów

39 109
zadowolonych
klientów

BizIn.pl