Propozycja

Jakie korzyści przysługują "małym podatnikom"?

13 październik 2023, 12:24 Piątek
Jakie korzyści przysługują "małym podatnikom"? limit_size

Największą liczbę przedsiębiorców w obrocie gospodarczym tworzą tzw. mali podatnicy. Ustawodawca dla tego typu przedsiębiorców przygotował szereg dodatkowych korzyści. W dzisiejszym artykule Bizin.pl przedstawimy wszystkie przywileje na gruncie podatku dochodowego i podatku VAT przeznaczone dla małego podatnika.

Definicja małego podatnika 

Mały podatnik to przedsiębiorca, u którego wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w polskich złotych. Przeliczenia kwot dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Mały podatnik VAT

W odniesieniu do podatku VAT mały podatnik to podmiot u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro wyrażonej w złotych lub prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będący agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Korzyści małego podatnika na gruncie podatku dochodowego

Najważniejszą korzyścią posiadania przed przedsiębiorcę statusu małego podatnika jest możliwość wpłaty zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne. W związku z wyborem takiej formy wpłat zaliczek podatnik dokonuje ich w poniższych terminach:

 • za pierwszy kwartał w terminie do 20 kwietnia;
 • za drugi kwartał w terminie do 20 lipca;
 • za trzeci kwartał w terminie do 20 października;
 • za czwarty kwartał w terminie do 20 stycznia.

Podatnik o wyborze częstotliwości dokonywania wpłaty zaliczek na podatek musi poinformować organ podatkowy. 

Inną korzyścią, przeznaczoną dla małych podatników, jest możliwość dokonania jednorazowej amortyzacji. Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Co ważne, do limitu jednorazowej amortyzacji nie wlicza się jednorazowa amortyzacja niskocennych środków trwałych o wartości poniżej 10 000 zł.

Mały podatnik - 9% stawka w CIT

Jednym z podstawowych warunków, które pozwalają na zastosowanie stawki 9% dla podatników podatku CIT, jest status małego podatnika.

Ze stawki 9% CIT może korzystać podatnik, który spełni równolegle dwa wymogi - jego przychody ze sprzedaży nie przekroczyły 2 000 000 euro brutto (tj. wraz z należnym VAT) oraz jego bieżące przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych osiągane w 2024 roku nie przekroczą 2 000 000 euro netto, czyli bez należnego VAT.

W sytuacji przekroczenia tego drugiego limitu podatnik musi, począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, płacić 19-procentowy podatek CIT.

Korzyści w podatku VAT

Jedną z korzyści, przewidzianych dla małego podatnika VAT, jest możliwość rozliczania metodą kasową. W przypadku wyboru tej metody rozliczeń moment powstania obowiązku podatkowego zostaje odroczony. Powstaje on dopiero:

 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny;
 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1.

Podatnik w praktyce rozpoznaje więc obowiązek podatkowy dopiero w momencie zapłaty za towar lub usługę. W przypadku małych podatników na pewno ta metoda jest korzystna. Należy mieć jednak na uwadze, że mały podatnik, który stosuje metodę kasową rozliczania podatku VAT, ma prawo do odliczenia VAT dopiero z dniem zapłaty za fakturę, jednak nie wcześniej niż z dniem otrzymania faktury, pod warunkiem że wydatek ma związek z działalnością opodatkowaną.

Drugim przywilejem jest możliwość rozliczania podatku VAT za okresy kwartalne. Decydując się na kwartalny VAT, wpłaty podatku dokonuje się w poniższych terminach:

 • za pierwszy kwartał w terminie do 20 kwietnia;
 • za drugi kwartał w terminie do 20 lipca;
 • za trzeci kwartał w terminie do 20 października;
 • za czwarty kwartał w terminie do 20 stycznia.

Podatnicy rozliczający się kwartalnie przesyłają JPK_V7 z deklaracją w terminie do 25. dnia miesiąca po kwartale. Niezależnie od wyboru kwartalnej formy rozliczania podatku VAT przedsiębiorca składa miesięcznie JPK_V7 zawierający część ewidencyjną. 

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl