Propozycja

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi założenie deklaracji do niewłaściwego urzędu?

16 luty 2024, 13:42 Piątek
Jakie konsekwencje grożą podatnikowi założenie deklaracji do niewłaściwego urzędu? limit_size

Jednym z obowiązków podatników jest składanie deklaracji podatkowych do właściwego naczelnika US. Co się stanie jeżeli w sytuacji złożenia przez podatnika deklaracji do niewłaściwego urzędu? Odpowiedź na to pytanie w dzisiejszym artykule Bizin.pl. 

Przestrzeganie właściwości przez organy podatkowe

Zgodnie z  Ordynacją podatkową, organy podatkowe z urzędu przestrzegają swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Właściwość rzeczowa i miejscowa jest ustalana z uwzględnieniem również zakresu zadań i terytorialnego zasięgu działania organów podatkowych określonych na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, wówczas właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika. 

Obowiązek przestrzegania właściwości z urzędu oznacza, że w przypadku nieprawidłowego wyboru organu podatkowego przez ww. osoby obowiązany jest on do przekazania sprawy organowi podatkowemu, który w świetle jego oceny jest organem właściwym rzeczowo lub miejscowo. Jednocześnie powinien zawiadomić o przekazaniu sprawy podmiot, który ją nieprawidłowo skierował. Można zatem stwierdzić, że organ niewłaściwy, to organ, któremu przepisy prawa nie zezwalają na prowadzenie danego postępowania. Naruszenie przepisów o właściwości przez organ podatkowy prowadzący postępowanie stanowi podstawę stwierdzenia nieważności orzeczenia na mocy Ordynacji podatkowej. 


Złożenie deklaracji do niewłaściwego urzędu 

Deklaracja podatkowa jest skuteczna od chwili jej złożenia w organie podatkowym. Jeżeli organ podatkowy, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, powinien on niezwłocznie przekazać je organowi właściwemu, zawiadamiając o tym wnoszącego podanie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem terminu określonego przepisami prawa uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Jeżeli dany organ stwierdzi, że w sprawie jest niewłaściwy, nie może wówczas odrzucić podania tylko na tej podstawie. Obowiązkiem organu podatkowego jest przekazanie sprawy do organu właściwego. Organ podatkowy ma obowiązek przyjąć pismo, a następnie po stwierdzeniu ewentualnej niewłaściwości przekazać pismo do organu właściwego.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Wysyłka deklaracji w terminie do niewłaściwego organu podatkowego

Z obowiązku przekazania podania do właściwego organu nie zwalnia fakt, iż podanie zostało złożone po upływie terminu. Również i pisma, wobec których termin został przekroczony, muszą być przekazane zgodnie z właściwością.

Opinie naszych klientów

47 267
zadowolonych
klientów

BizIn.pl