Propozycja

Czym są pozostałe koszty operacyjne w działalności?

28 czerwiec 2024, 11:22 Piątek
Czym są pozostałe koszty operacyjne w działalności? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

Ponoszone przez przedsiębiorcę koszty prowadzenia działalności  można podzielić na koszty operacyjne związane z podstawową działalnością oraz pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe. W dzisiejszym artykule Bizin.pl przedstawiamy najważniejsze informacje na temat kosztów operacyjnych. 

Czym są pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne to koszty, które nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Powstają one na skutek podejmowanych decyzji i są różnorodne. Pozostałe koszty operacyjne księgowane na koncie 761 – Pozostałe koszty operacyjne. Na koniec okresu sprawozdawczego podatnik zobowiązany jest do przeksięgowania tego rodzaju kosztów na konto zespołu 8 „Wynik finansowy”.

Co zalicza się do kosztów operacyjnych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, za pozostałe koszty operacyjne uznaje się koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, dotyczące:

 • działalności socjalnej,
 • zbycia środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały zaliczone do inwestycji,
 • utrzymania nieruchomości oraz WNiP zaliczonych do inwestycji, oraz aktualizowania wartości tych inwestycji, przekwalifikowania od środków trwałych oraz WNiP, jeżeli do wyceny inwestycji przyjęto cenę rynkową, bądź inaczej określoną wartość godziwą,
 • odpisów należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych (z wyjątkiem należności o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów),
 • utworzenia i rozwiązania rezerw, z wyłączeniem rezerw związanych z operacjami finansowymi,
 • odpisów aktualizujących wartość aktywów i ich korekt, z wyjątkiem odpisów obciążających koszty finansowe,
 • odszkodowań i kar,
 • przekazania nieodpłatnie aktywów (dotyczy także darowizny), w tym również środków pieniężnych, które nie są przeznaczone na dopłatę do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie bądź WNiP,
 • zdarzeń losowych.
POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

 • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
 • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
 • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
 • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest jednym z podstawowych elementów sprawozdania finansowego. Wskazuje między innymi, jaki rodzaj poszczególnej działalności przynosi największy zysk. Dokładne umiejscowienie pozostałych kosztów operacyjnych w rachunku zysków i strat uzależnione jest od jego wariantu: kalkulacyjnego lub porównawczego. Zgodnie z wybranym wariantem rachunku zysku i strat pozostałe koszty operacyjne ujmowane są w części: G – w wariancie kalkulacyjnym lub E – w wariancie porównawczym.

Natomiast podgrupy w obu wariantach są następujące:

 • strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych – stratę stanowi nadwyżka kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem niefinansowych aktywów trwałych np. środków trwałych nad przychodami z tytułu ich zbycia,
 • aktualizacja wartości aktywów niefinansowych – odpisy aktualizujące dokonywane są w danym roku obrotowym z tytułu trwałej utraty wartości aktywów trwałych, zapasów (materiałów, towarów), lub utraty wartości należności (poza należnościami zaliczonymi do aktywów finansowych). 
 • inne koszty operacyjne – to koszty, które nie kwalifikują się do wykazania w innych pozycjach rachunku zysków i strat, należą do nich m.in. koszty powypadkowych napraw samochodu, należności przedawnione i nieściągalne, które nie zostały objęte odpisami aktualizującymi, koszty związane z postępowaniem sądowym, wartość rzeczowych składników majątku trwałego, a także obrotowego, które zostały przekazane w formie darowizny dla innych jednostek.

Koszty operacyjne a pozostałe koszty operacyjne

Koszty ponoszone w ramach prowadzonej działalności z uwagi na rodzaj mogą stanowić koszty operacyjne, koszty finansowe lub pozostałe koszty operacyjne. Zasadniczą różnicą pomiędzy kosztami operacyjnymi i pozostałymi jest to, że te pierwsze mają związek z podstawową działalnością jednostki np. ze sprzedażą towarów, z kolei pozostałe koszty operacyjne, mimo że ponoszone są w ramach działalności, dotyczą innych sfer jej funkcjonowania, odnosząc się bardziej do całokształtu. Można tu wyróżnić między innymi wartość sprzedanych towarów i materiałów, koszty energii i najmu, amortyzację środków trwałych, wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników. Prawidłowe przyporządkowanie kosztów ma wpływ na poprawność sporządzonego rachunku zysków i strat oraz kalkulacji wyniku finansowego.

Opinie naszych klientów

47 702
zadowolonych
klientów

BizIn.pl