Propozycja

Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności?

19 kwiecień 2024, 14:21 Piątek
Czym jest Polska Klasyfikacja Działalności? limit_size
fot. pixaby.com/CC creative commons

PKD czyli Polska Klasyfikacja Działalności to podział i pogrupowanie rodzajów działalności gospodarczej, które wykonują podmioty działające na rynku. Jaki był cel wprowadzenia klasyfikacji PKD  do obiegu gospodarczego oraz jak prawidłowo określić numer PKD dla działalności? Odpowiedź w dzisiejszym artykule Bizin.pl 

Jak klasyfikować działalność gospodarczą? 

Z Polską Klasyfikacją Działalności przedsiębiorca styka się już podczas wypełniania formularza CEIDG-1, czyli przy zakładaniu firmy. Również jeżeli w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa jego działanie rozszerzy się lub zawęzi, należy to  zaktualizować w CEIDG. 

Budowa PKD

Struktura PKD opiera się na statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczych Unii Europejskiej NACE Rev.2. Polska Klasyfikacja Działalności opiera się na standardach unijnych.

PKD składa się z pięciu poziomów:

  • poziom pierwszy – SEKCJA – oznacza się go symbolem jednoliterowym, dzieli ogólną zbiorowość na 21 grup rodzajów działalności, na które składają się czynności związane ze sobą z punktu widzenia tradycyjnie ukształtowanego, ogólnego podziału pracy;
  • poziom drugi – DZIAŁ – oznaczony dwucyfrowym kodem numerycznym, dzieli ogólną zbiorowość na 88 grupowań rodzajów działalności, na które składają się czynności według cech, mających zasadnicze znaczenie zarówno przy określaniu stopnia podobieństwa, jak i przy rozpatrywaniu powiązań występujących w gospodarce narodowej (np. w tablicach przepływów międzygałęziowych);
  • poziom trzeci – GRUPA – oznaczony trzycyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 272 grupowania rodzajów działalności, dających się wyodrębnić z punktu widzenia procesu produkcyjnego, przeznaczenia produkcji, bądź też charakteru usługi lub charakteru odbiorcy tych usług;
  • poziom czwarty – KLASA – oznaczony czterocyfrowym kodem numerycznym, obejmuje 615 grupowań rodzajów działalności, dających się wyodrębnić przede wszystkim z punktu widzenia specjalizacji procesu produkcyjnego, czy też działalności usługowej;
  • poziom piąty – PODKLASA - oznaczony pięcioznakowym kodem alfanumerycznym i obejmuje 654 grupowania. Został on wprowadzony w celu wyodrębnienia rodzajów działalności charakterystycznych dla polskiej gospodarki i będących przedmiotem obserwacji statystycznej. Jeśli na poziomie krajowym nie wprowadzono dodatkowego podziału na poziomie podklasy w stosunku do poziomu międzynarodowego (klasa=podklasie), podklasę taką oznaczono literą Z.

Podział działalności gospodarczej według kodów:

Sekcja A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo;
Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie;
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe;
Sekcja D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
Sekcja E – Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją;
Sekcja F – Budownictwo;
Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle;
Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa;
Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;
Sekcja J – Informacja i komunikacja;
Sekcja K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa;
Sekcja L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;
Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;
Sekcja N – Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;
Sekcja O – Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne;
Sekcja P – Edukacja;
Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
Sekcja R – Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;
Sekcja S – Pozostała działalność usługowa;
Sekcja T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;
Sekcja U – Organizacje i zespoły eksterytorialne.

POLECAMY

Najlepszy program do fakturowania!

  • Wszystkie rodzaje faktur dla każdej firmy
  • Precyzyjny i niezawodny magazyn z numerami EAN, SN itp.
  • Rejestry kontrahentów, usług, środków trwałych, wyposażenia.
  • Analizy, drukarki fiskalne, JPK, BDO ...
Działaj online w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca Przetestuj darmowy program do fakturowania!

Jak ustalany jest numer PKD?

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do ustalenia kodu PKD ponieważ za jego pomocą można określić, czym zajmuje się konkretny przedsiębiorca.

Przedsiębiorca może skorzystać z wyszukiwarki PKD, dostępnej na stronie Serwisu informacyjno-usługowego. Dzięki niej można odpowiednio zakwalifikować świadczone przez siebie usługi lub sprzedawane towary.

Przedsiębiorca może także złożyć wniosek o nadanie numeru PKD do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zapytania można przesłać pocztą, e-mailem lub faksem. Do wniosku należy załączyć dokładny opis wykonywanej działalności. Powinien on być też podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

Wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni, a w przypadku bardziej skomplikowanych spraw - nawet do 60 dni.

Opinie naszych klientów

47 564
zadowolonych
klientów

BizIn.pl